The Furniture Warranty does not cover the following cases:

ATC Furniture sẽ không bảo hành đối với các trường hợp sau:

   1. Misuses: weaving is cut, animal bite, chew, etc.

    Lỗi sử dụng: dây đan bị cắt, vết cắn, cào do động vật, vv..

   2. The depreciation in the course of time using the product.

    Những hao mòn trong thời gian sử dụng sản phẩm.

   3. The product’s structure is changed from its original structure by customers.

    Sản phẩm này bị thay đổi so với cấu trúc ban đầu do khách hàng tự ý thay đổi.

   4. The product is out of warranty period.

    Sản phẩm hết thời gian bảo hành.

   5. The product is broken, deformed under mechanical actions caused by the user.

    Sản phẩm bị hỏng, biến dạng dưới tác động cơ học gây ra bởi người sử dụng.

   6. Customers modify the product without notifying the company.

    Khách hàng thay đổi sản phẩm mà không thông báo công ty.

ATC Furniture