A. The Furniture Warranty does not cover the following cases:

ATC Furniture sẽ không bảo hành đối với các trường hợp sau:

 1. Misuses: weaving is cut, animal bite, chew, etc.
  Lỗi sử dụng: dây đan bị cắt, vết cắn, cào do động vật, vv..
 2. The depreciation in the course of time using the product.
  Những hao mòn trong thời gian sử dụng sản phẩm.
 3. The product’s structure is changed from its original structure by customers.
  Sản phẩm này bị thay đổi so với cấu trúc ban đầu do khách hàng tự ý thay đổi.
 4. The product is out of warranty period.
  Sản phẩm hết thời gian bảo hành.
 5. The product is broken, deformed under mechanical actions caused by the user.
  Sản phẩm bị hỏng, biến dạng dưới tác động cơ học gây ra bởi người sử dụng.
 6. Customers modify the product without notifying the company.
  Khách hàng thay đổi sản phẩm mà không thông báo công ty.
 7. Customers just order fabrics only without furniture.
  Khách hàng chỉ đặt mua vải (Vật tư).
 8. Rope furniture was exposed directly to sun and rain.
  Sản phẩm dây dù để ngoài trời 100% không có mái che.

B. The Warranty cases will be handled as below:

Các trường hợp bảo hành được xử lý như sau:

 1. For domestic customers: This term will be regulated in the contract.
  Đối với khách hàng trong nước: Chi tiết bảo hành được quy định trong Hợp đồng mua bán.
 2. For export customers: When there is a defect, the buyer sends the pictures of the defect so that the factory could examine and improve in the future.The compensation will be made by replacements or credits in next orders.
  Đối với khách xuất khẩu: Khi phát sinh trường hợp hàng hư, khách hàng gửi hình ảnh minh họa hàng hư để Công ty xem xét cải thiện chất lượng sản phẩm. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện bằng cách thay thế hàng mới hoặc trừ tiền vào đơn hàng kế tiếp.

ATC Furniture